توضیحاتی درباره وادارهای میانی، انتهایی و افقی

Wednesday، ۱۹ Mehr ۱۴۰۲

وادار میانی H (وادار عمودی)

اگر طول دیوار آزاد بیشتر از 4 متر باشد باید استفاده شود.

باید با رعایت یک‌فاصله 1 متری از ستون در هر دو طرف اجرا شود (ناحیه حفاظت‌شده دیوار).

در دیوارهای داخلی، اتصال وادار میانی به سقف باید کشویی باشد تا دیوار به‌موازات قاب حرکت آزاد داشته باشد.

کلاف افقی H (وادار افقی)

اگر ارتفاع دیوار بیشتر از 3.5 متر باشد باید استفاده شود.

به سازه متصل نباشد و بتواند به‌موازات قاب حرکت آزاد داشته باشد.

وادارهای انتهایی U (ناودانی انتهایی)

می‌توان در صورت وجود بازشو (درها و پنجره‌ها) از وادارهای انتهایی U استفاده کرد.

نوع اتصال وادار انتهایی به سقف مانند وادارهای میانی باید کشویی باشد.